Een arbeidsongeval, wat als het in uw bedrijf gebeurt?

We werken veilig of we werken niet, is het adagium in veel bedrijven. Toch kan een arbeidsongeval voorkomen. In één jaar hadden 196.000 werknemers een ongeval tijdens het werk, wat bij 100.000 werknemers leidde tot minimaal één, maar vaak meerdere dagen verzuim. Dat gebeurde vooral in transport -en logistieke beroepen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte de cijfers bekend. Bijna één op de vijf werknemers met een arbeidsongeval noemde psychische overbelasting, bijvoorbeeld door intimidatie of stress, als belangrijkste oorzaak. Maar ook fysieke oorzaken komen veel voor: denk aan uitglijden, struikelen of een andere val en fysieke overbelasting, zoals zwaar tillen of het maken van een verkeerde beweging.

Naast werknemers in transport- en logistieke beroepen, was het percentage werknemers met een arbeidsongeval met minstens een dag verzuim ook relatief hoog onder werknemers met een technisch of agrarisch beroep.

Preventie

U wilt het als ondernemer natuurlijk niet meemaken dat één van uw werknemers iets overkomt. Preventie is in alle gevallen het beste. Zo is elke ondernemer verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen waarin de risico’s die werknemers lopen staan opgesomd met daarbij de te treffen maatregelen. Wanneer u niet aan deze plicht voldoet, kan de Arbeidsinspectie u een boete opleggen. Ook de verzekeraar gaat er vanuit dat u als ondernemer aan deze verplichting voldoet.

Zorgplicht

Als werkgever kunt u aansprakelijk zijn voor een bedrijfsongeval wanneer u niet aan uw zorgplicht hebt voldaan. Hebt u voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen en gezorgd voor een veilige werkomgeving? Waren de instructies duidelijk? De machines gecontroleerd? Houd er rekening mee dat een werknemer in ons land grote bescherming geniet. U bent niet aansprakelijk wanneer de werknemer opzettelijk roekeloos gedrag heeft vertoond, maar dat is niet snel het geval.

Verzekeren

Wordt u als ondernemer na een bedrijfsongeval aansprakelijk gesteld door de werknemer en wordt er een schadevergoeding geëist, dan kunt u een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Zitten uw medewerkers regelmatig op de weg, dan is ook een speciale verzekering werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen te overwegen. Ook is het mogelijk om een collectieve bedrijfsongevallenverzekering te sluiten. Deze keert een bedrag uit aan de werknemer of diens nabestaanden wanneer de medewerker invalide wordt of komt te overlijden. Deze verzekering kan afhankelijk van de cao verplicht zijn en keert ook uit wanneer de werkgever niet aansprakelijk is.

Verzuim

Is de medewerker na het ongeval een tijd uit de running, dan kunt u een beroep doen op uw verzuimverzekering. Driekwart van de bedrijven met minder dan zeven werknemers heeft zo'n polis, evenals 85 procent van bedrijven tussen de zeven en vijftien werknemers. Met name kleinere werkgevers worstelen behalve met de kosten vaak ook met alle werkzaamheden die komen kijken bij langdurig verzuim. Speciaal voor kleinere werkgevers is er de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Wilt u bedrijfsrisico's afdekken? We gaan graag met u in gesprek om de mogelijke oplossingen voor u op een rij te zetten.

Advies aanvragen

Een arbeidsongeval, wat als het in uw bedrijf gebeurt?